Sikker betaling med kort eller MobilePay
Billig fragt
Hurtig levering 1-2 dage
Udregn selv din pris på beton

Salgs- og leveringsbetingelser

ANVENDELSE

1.1 Nedenstående salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse ved tilbud fra BB Beto n-
g ulve (herefter tilbudsgiver ”) til (herefter tilbudsmodtager ”). Dette gælder også sel v-
om tilbudsmodtager under forhandlingerne eller i tilbudsmodtagers ud budsmateriale eller
i ti l budsmodtagers bekræftelse af tilbuddet over for tilbudsgiver har anført andre vilkår for
tilbuddet , idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved tilbuds modtagers endelige tiltr æ-
delse af tilbu d det.

2. TILBUD OG ACCEPT

2.1 Kun skriftli ge tilbud er gældende for tilbudsgiver . Tilbud er gældende i 4 uger .

3. PRISER

3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Ti l-
budsgiver forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i i n d-
købspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valut a-
kurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l.

4. BETALING

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 7 dage fra fakturaens udstede l se.
Manglende ov erholdelse af tilbudsgivers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholde l-
se, der berettiger tilbudsgiver til at standse arbejdet samt til at kræve ethvert tilgodeh a-
vende, forfaldent som uforfaldent , indbetalt straks

4.2 Erlægger tilbudsmodtager ikke betali ng i rette tid, er tilbudsgiver berettiget til fra fo r-
falds dagen at beregne morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt
kræve rykker og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.

4.3 Tilbudsmodtager er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb ti l-
bage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede b eløb med eventuelle
modkrav mod tilbudsgiver som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af tilbudsgiver

4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med tilbudsgiver , er tilbudsg i-
ver i tilfælde af tilbudsmodtagers forsinkelse med betaling berettiget til at gøre arbejdets
færdiggørelse betinget af kontant betaling, eller at tilbudsmodtager stiller fornøden si k-
kerhed.

4.5 Uanset ovenstående forbeholder tilbudsgiver sig ret til, før arbejdets igangsætning , at a f-
kræve garanti for b e taling eller betaling /aconto betaling

5. FORCE MAJEURE

5.1 Tilbudsgiver er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men
ikke begræ nset til arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er
herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større var e-
p artier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mang e l fulde eller manglende
lev e rancer fra underleverandør uanset årsagen hertil

5.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger ,
efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve aftalen , uden at det skal
betragtes som misligholdelse
Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og Leveringsbetingelser ( som kan rettes i ) gem som PDF 030-v1203

6. ANSVARSBEGRÆNSNINGANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 For krav, som vedrører For krav, som vedrører tilbudsgiverstilbudsgivers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpliopfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forplig-g-telser, er telser, er tilbudsmodtager kuntilbudsmodtager kun berettiget tberettiget til erstatning for direkte tab med følgende bil erstatning for direkte tab med følgende be-e-grænsninger:grænsninger:

6.1.1 TilbudsgiversTilbudsgivers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er –– uanset årsag uanset årsag og uanset kravets art og uanset kravets art –– begrænset tilbegrænset til halvdelen afhalvdelen af det beløb,det beløb, tilbuddet lyder påtilbuddet lyder på..

6.1.2 TilbudsgiverTilbudsgiver er under ingeer under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overn omstændigheder erstatningsansvarlig over for for tilbudsmodttilbudsmodta-a-gerger for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskfor driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeska-a-der, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, der, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om uanset om tiltilbudsgiverbudsgiver er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

6.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, borTab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bort-t-fjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, fjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori hvori tilbudsgivertilbudsgiverss produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overprodukter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for for tilbudsgivertilbudsgiver. . TilbudsgiverTilbudsgiver påtager sig intet ansvar som følge af påtager sig intet ansvar som følge af tilbudsmodtagertilbudsmodtager retsforetsfor-r-hold overhold over for tredjemand.for tredjemand.

7. TEGNINGER OG BESKRIVELSERTEGNINGER OG BESKRIVELSER

7.1 Alle Alle specifikationer og specifikationer og oplysninger om vægoplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre t, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, domfang, disse isse udtryudtryk-k-keligt keligt er gengivet i ordreer gengivet i ordrenn,, eller der eller der specifikt specifikt henvises til dem. henvises til dem.

7.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af tilbudsgiver afgivet tilbudtilbudsgiver afgivet tilbud måtte måtte blive ændret forinden blive ændret forinden opstartsopstartstidspunktet, er tidspunktet, er tilbudsgivertilbudsgiver berettiget til at levere med de(n) berettiget til at levere med de(n) nu herefter gældende konstrunu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet ktion og specifikationer m.v., såfremt produktet –– efter en efter en objektiv vurdering objektiv vurdering –– ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.produktets ydre fremtræden, herunder farve.

7.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver tilbudsgiverstilbudsgivers ejendom og må ikke uden ejendom og må ikke uden titillladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands ladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. kundskab.

7.4 TilbudsgiverTilbudsgiver forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af tilbudsmodtagertilbudsmodtager til til tilbudtilbuds-s-givergiver udleverede tegninger og teknisudleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang ke specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til odette er nødvendigt til oppfyldelsen af leverancen.fyldelsen af leverancen.

8. TVISTTVISTERER

8.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterneEnhver uoverensstemmelse mellem parterne,, der ikke kan bilægges ved forhander ikke kan bilægges ved forhand-d-lingling/retsmægling/retsmægling, skal forelægges, skal forelægges BByrettenyretten i Aalborg i Aalborg under anvendeunder anvendelse af dansk ret. lse af dansk ret.
Såfremt én eller flere bestemmelser i
Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgsdisse salgs-- og leveringsbetingelser og leveringsbetingelser senere måtte blsenere måtte bli-i-ve erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmeve erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmellser, ser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bessom skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortotemmelser skal udfyldende fortol-l-kes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.kes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

KUNDEUDTALELSER

DE SIGER..

Tak for et flot og veludført stykke arbejde. Tak for din fleksibilitet og tålmodighed. Klart en anbefaling værdig!

Chalotte Bowman Mørch

Professionel arbejde behagelig samarbejde hurtig og effektiv udførsel kan varmt anbefales stor tak til BB beton gulve

Jørgen Nielsen

Vi kan kun anbefale BB betongulve. Der er lavet et flot stykke arbejde som vi er meget tilfredse med.

Pia Ladefoged Sørensen

Super lækkert arbejde. Dejlig behagelig. Personale kan kun klart anbefale. Bb betongulve

Bjarne Berg Sørensen

check-circlephone-squaretruckenvelopecalculatorexpeditedsslenvelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram