Sikker betaling med kort eller MobilePay
Billig fragt
Hurtig levering 1-2 dage
Udregn selv din pris på beton

Handelsbetingelser

Disse betingelser gælder for køb på www.bbbetongulv.dk

Betaling

BB Betongulv modtager betaling med Dankort / VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

BB Betongulv kryptere alle dine kortoplysninger Via DIBS protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med dine penge.

Levering

BB betongulv prøver at efterstræbe at afsendelsen af ordrer som indgået på dagen sendes den efterfølgende dag, dog fra ordren er indgået vil vi tilstræbe 2 leveringsdage, hvis lager haves, dog max 4 dage.

BB Betongulv sørger for levering med Danske Fragtmænd. Rettidig levering forudsætter dog at Danske Fragtmænd overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Danske Fragtmænd, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. BB Betongulv kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Danske Fragtmænd. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender BB Betongulv naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Danske Fragtmænds målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 3 dage. Bemærk at der er andre fragtpriser til ikke brofaste øer. Ring derfor ved bestilling.

Bestilling af beton

Ved bestilling af beton, vil betalingen ske på det tids punkt at ordren er fastlagt med leverings dag og tidspunkt er godkendt, også hos vores leverandører. ( og du som kunde får en sms/mail eller på anden måde en bekræftelse på at bestillingen er godkendt. )

Reklamationsret

BB Betongulv yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til BB Betongulv indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder BB Betongulv returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation på farve

Farveafvigelse på ral farver i forhold til webshoppen ville kunne for komme, da det kan afhænge af den pc som man sidder ved, så derfor henvises der til at man finder de ral nr. som står skrevet på shoppen. Søg. Ral farver.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

BB Betongulv Havnegade 6
9560 Hadsund
Tlf.: 60516918
mail@bbbetongulv.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og BB Betongulv har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i uåbnet samme stand og mængde som du modtog den ( varen tåler ikke frost ). Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes 100% af købsprisen,( undtagen fragtbeløbet) til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. Specialfarver tages ikke retur.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på mail@bbbetongulv.dk I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Force Majeure

Er noget forudsigelig, udefra kommende begivenhed som forhindrer BB Betongulve i at opfylde sine forpligtelser, og som derfor fritager os fra det juridiske ansvar.

Databeskyttelsesloven ( GDPR )

BB Betongulve ligger inde med disse af dine oplysninger, Navn, efternavn, adresse, telefonnummer, E-mail adresse, dit kort nummer ligger hos DIPS som er dem der modtager og videresender pengene til Nets som overføre til BB Betongulves konto


Salgs- og leveringsbetingelser

ANVENDELSE

1.1 Nedenstående salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse ved tilbud fra BB Beto n-
g ulve (herefter tilbudsgiver ”) til (herefter tilbudsmodtager ”). Dette gælder også sel v-
om tilbudsmodtager under forhandlingerne eller i tilbudsmodtagers ud budsmateriale eller
i ti l budsmodtagers bekræftelse af tilbuddet over for tilbudsgiver har anført andre vilkår for
tilbuddet , idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved tilbuds modtagers endelige tiltr æ-
delse af tilbu d det.

2. TILBUD OG ACCEPT

2.1 Kun skriftli ge tilbud er gældende for tilbudsgiver . Tilbud er gældende i 4 uger .

3. PRISER

3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Ti l-
budsgiver forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i i n d-
købspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valut a-
kurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l.

4. BETALING

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 7 dage fra fakturaens udstede l se.
Manglende ov erholdelse af tilbudsgivers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholde l-
se, der berettiger tilbudsgiver til at standse arbejdet samt til at kræve ethvert tilgodeh a-
vende, forfaldent som uforfaldent , indbetalt straks

4.2 Erlægger tilbudsmodtager ikke betali ng i rette tid, er tilbudsgiver berettiget til fra fo r-
falds dagen at beregne morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt
kræve rykker og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.

4.3 Tilbudsmodtager er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb ti l-
bage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede b eløb med eventuelle
modkrav mod tilbudsgiver som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af tilbudsgiver

4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med tilbudsgiver , er tilbudsg i-
ver i tilfælde af tilbudsmodtagers forsinkelse med betaling berettiget til at gøre arbejdets
færdiggørelse betinget af kontant betaling, eller at tilbudsmodtager stiller fornøden si k-
kerhed.

4.5 Uanset ovenstående forbeholder tilbudsgiver sig ret til, før arbejdets igangsætning , at a f-
kræve garanti for b e taling eller betaling /aconto betaling

5. FORCE MAJEURE

5.1 Tilbudsgiver er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men
ikke begræ nset til arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er
herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større var e-
p artier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mang e l fulde eller manglende
lev e rancer fra underleverandør uanset årsagen hertil

5.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger ,
efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve aftalen , uden at det skal
betragtes som misligholdelse
Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og Leveringsbetingelser ( som kan rettes i ) gem som PDF 030-v1203

6. ANSVARSBEGRÆNSNINGANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 For krav, som vedrører For krav, som vedrører tilbudsgiverstilbudsgivers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpliopfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forplig-g-telser, er telser, er tilbudsmodtager kuntilbudsmodtager kun berettiget tberettiget til erstatning for direkte tab med følgende bil erstatning for direkte tab med følgende be-e-grænsninger:grænsninger:

6.1.1 TilbudsgiversTilbudsgivers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er –– uanset årsag uanset årsag og uanset kravets art og uanset kravets art –– begrænset tilbegrænset til halvdelen afhalvdelen af det beløb,det beløb, tilbuddet lyder påtilbuddet lyder på..

6.1.2 TilbudsgiverTilbudsgiver er under ingeer under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overn omstændigheder erstatningsansvarlig over for for tilbudsmodttilbudsmodta-a-gerger for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskfor driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeska-a-der, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, der, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om uanset om tiltilbudsgiverbudsgiver er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

6.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, borTab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bort-t-fjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, fjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori hvori tilbudsgivertilbudsgiverss produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overprodukter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for for tilbudsgivertilbudsgiver. . TilbudsgiverTilbudsgiver påtager sig intet ansvar som følge af påtager sig intet ansvar som følge af tilbudsmodtagertilbudsmodtager retsforetsfor-r-hold overhold over for tredjemand.for tredjemand.

7. TEGNINGER OG BESKRIVELSERTEGNINGER OG BESKRIVELSER

7.1 Alle Alle specifikationer og specifikationer og oplysninger om vægoplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre t, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, domfang, disse isse udtryudtryk-k-keligt keligt er gengivet i ordreer gengivet i ordrenn,, eller der eller der specifikt specifikt henvises til dem. henvises til dem.

7.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af tilbudsgiver afgivet tilbudtilbudsgiver afgivet tilbud måtte måtte blive ændret forinden blive ændret forinden opstartsopstartstidspunktet, er tidspunktet, er tilbudsgivertilbudsgiver berettiget til at levere med de(n) berettiget til at levere med de(n) nu herefter gældende konstrunu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet ktion og specifikationer m.v., såfremt produktet –– efter en efter en objektiv vurdering objektiv vurdering –– ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.produktets ydre fremtræden, herunder farve.

7.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver tilbudsgiverstilbudsgivers ejendom og må ikke uden ejendom og må ikke uden titillladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands ladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. kundskab.

7.4 TilbudsgiverTilbudsgiver forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af tilbudsmodtagertilbudsmodtager til til tilbudtilbuds-s-givergiver udleverede tegninger og teknisudleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang ke specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til odette er nødvendigt til oppfyldelsen af leverancen.fyldelsen af leverancen.

8. TVISTTVISTERER

8.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterneEnhver uoverensstemmelse mellem parterne,, der ikke kan bilægges ved forhander ikke kan bilægges ved forhand-d-lingling/retsmægling/retsmægling, skal forelægges, skal forelægges BByrettenyretten i Aalborg i Aalborg under anvendeunder anvendelse af dansk ret. lse af dansk ret.
Såfremt én eller flere bestemmelser i
Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgsdisse salgs-- og leveringsbetingelser og leveringsbetingelser senere måtte blsenere måtte bli-i-ve erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmeve erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmellser, ser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bessom skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortotemmelser skal udfyldende fortol-l-kes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.kes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

KUNDEUDTALELSER

DE SIGER..

Tak for et flot og veludført stykke arbejde. Tak for din fleksibilitet og tålmodighed. Klart en anbefaling værdig!

Chalotte Bowman Mørch

Professionel arbejde behagelig samarbejde hurtig og effektiv udførsel kan varmt anbefales stor tak til BB beton gulve

Jørgen Nielsen

Vi kan kun anbefale BB betongulve. Der er lavet et flot stykke arbejde som vi er meget tilfredse med.

Pia Ladefoged Sørensen

Super lækkert arbejde. Dejlig behagelig. Personale kan kun klart anbefale. Bb betongulve

Bjarne Berg Sørensen

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]
check-circlephone-squaretruckenvelopecalculatorexpeditedsslenvelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram